Maynard Ferguson

caption: 
Jazz Festival Weisen 1990